Kateqoriya: DÜNYA

Sarkisyandan son Qarabağ şərti

Erməni lider işğal edilmiş rayonların geri qaytarılmasından danışdı Öl­kə­nin ye­ni par­la­men­ti­nin bi­rin­ci ic­la­sın­da Er­mə­nis­tan pre­zi­den­ti Serj Sar­kis­ya­nın çı­xı­şı Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si­nin ni­za­ma sa­lın­ma­sın­da er­mə­ni si­ya­si rəh­bər­li­yi­nin ir­ti­ca­çı möv­qe­yi­ni ye­ni­dən nü­ma­yiş et­dir­di….